Bescherming klokkenluiders, meer dan een Richtlijn!

Hero subtitel


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas massa urna, laoreet quis lacus non, dapibus bibendum metus. Phasellus non tristique eros. Nullam porta ex ac lacus efficitur suscipit.

Bescherming klokkenluiders, meer dan een Richtlijn!

Binnen 2 jaar komt er naar aanleiding van Europese wetgeving nationale wetgeving die bedrijven verplicht klokkenluiders te beschermen. Dat is in het belang van de klokkenluider maar ook in het belang van organisaties.

Het belang voor de klokkenluiders is duidelijk. Bescherming is cruciaal. We hebben genoeg voorbeelden uit het (recente) verleden waarbij de klokkenluider werd gemangeld in de raderen van organisaties.

Die organisaties realiseren zich vaak niet dat zij daarbij niet alleen grote schade toebrengen aan de klokkenluider op financieel en emotioneel terrein maar ook aan zichzelf. Ook vanuit bedrijfseconomische motieven is het belangrijk klokkenluiders bescherming te bieden. Daarbij ga ik maar even voor bij aan de morele en ethische aspecten die wellicht niet zo makkelijk in cijfers zijn uit te drukken maar uiteindelijk wat mij betreft echt leidend moeten zijn.

De cijfers zijn in ieder geval duidelijk. In Nederland hebben we de 2-jaarlijkse Economic Crime Survey  van PWC en de VU Amsterdam en natuurlijk hebben we ook het  jaarlijkse ACFE Report to the Nations.

Volgens de PWC Survey noemt 11 % van de door PWC benaderde experts dat financieel-economische criminaliteit aan het licht kwam door een klokkenluidersmeldpunt, 31 % noemde daarnaast ook interne tips. Verder noemde 16 % noemt ook nog externe tips.   

Volgens de cijfers van de ACFE wordt 40 % van de interne fraude dankzij tipgevers ontdekt. Van die tips was 53 % afkomstig van medewerkers van die bedrijven. Verder was 14 % van die tips anoniem. Hieruit blijkt dat melders vaak een angst hebben om misstanden te melden.

Ook Transparency International Nederland maakt zich hard voor adequate klokkenluidersbescherming: 

Klokkenluiders zijn van onschatbare waarde bij het blootstellen van corruptie, fraude, wanbeheer en wangedrag. Vroege bekendmaking van een misstand of het vermoeden hiervan kan schade voorkomen, mensenrechten beschermen en helpen de rechtsstaat te behouden. Het hebben van goed beleid voor het omgaan met vermoedens van misstanden (meldbeleid) is in het belang van zowel de organisaties als hun medewerkers. Immers, misstanden kunnen in alle organisaties voorkomen en hebben een negatieve invloed op zowel de organisatie als het werkklimaat. Organisaties hebben er belang bij dat vermoedens van misstanden in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd en serieus worden onderzocht, én dat geconstateerde misstanden adequaat worden aangepakt. Daarbij moeten medewerkers erop kunnen vertrouwen dat, als zij een vermoeden van een misstand hebben en daarvan melding doen, de organisatie hen als melder beschermt tegen benadeling als gevolg van het feit dat zij een melding hebben gedaan.

Bovenstaande laat zien dat een goede klokkenluidersregeling in meerdere opzichten een sterke business case is. Professionele vertrouwenspersonen en een goede klokkenluidersregeling met een laagdrempelige veilige manier om misstanden te melden zijn daarbij cruciaal.

Speciaal voor die vertrouwenspersonen hebben wij een masterclass “Gesprekken met klokkenluiders” ontwikkeld.

Op 3 december 2019 werd ik over deze masterclass door Michel Klompmakers geïnterviewd tijdens het congres “Help de klokkenluider verzuipt”.

 

Belangstelling voor deze masterclass? Op 11 en 12 juni 2020 organiseren wij weer een Open Inschrijving  Kijk op onze website!


Facebook Twitter LinkedIn Pinterest
Print Email